Villkor bokningssystemet

Gällande villkor finns alltid på www.smartorderonline.se

Avtalets parter
Bolaget som använder bokningssystemet och likaså innehavaren av abonnemanget – nedan kallad Kunden. Digitalspecialisten bokningssystem är en Internetbaserad tjänst som levereras av Digitalspecialisten Sweden AB – nedan kallad Leverantören.

Godkännande av villkor och abonnemang
Villkoren godkänns av Kunden i och med att villkorsrutan markeras i samband med registrering på Leverantörens hemsida. Leverantören äger rätten att justera gällande villkor löpande. Ändringar som berör bindningstider och prisändringar skall dock alltid notifieras till kund via e-post eller brev.

Ålderskrav
Personen som signerar avtalet för Kunds räkning måste vara minst 18 år gammal.

Omfattning och nyttjande av systemet
Abonnemanget ger Kunden rätt att använda Digitalspecialistens bokningssystem. Rätten att använda systemet är begränsat till den juridiska enhet som tecknat avtalet. Kunden har endast rätt att nyttja systemet för avsedda syften och på ett, enligt Leverantörens bedömning, normalt sätt. I händelse av missbruk äger Leverantören rätt att avsluta avtalet utan förvarning.
Betalningsvillkor – fakturering
Månadsavgifter faktureras med 10 dagar netto i förskott. I det fallet att fakturan inte betalas i tid äger Leverantören rätt att låsa kontot till dess att skulden är reglerad. Om skulden inte regleras inom totalt 45 dagar så äger Leverantören rätt att radera kontot. Kunden godkänner att Leverantören skickar fakturor och påminnelser via e-post. Påminnelseavgift om 180kr per faktura tas ut för fakturor som är reglerade efter 10 dagar från fakturadatum. Leverantören har rätt att påföra påminnelseavgiften på nästkommande månads faktura.En administrativ avgift till kommer alltid vid varje fakturering.

Betalningsvillkor – kreditkort
Betalning via kreditkort sker månadsvis I förskott. Ifall detta inte betalas i tid äger Leverantören rätt att låsa kontot till dess att skulden är reglerad. Om skulden inte regleras inom totalt 45 dagar så äger Leverantören rätt att radera kontot. Kunden godkänner att Leverantören skickar påminnelser via e-post.

Varaktighet och uppsägning
Betalda fakturor återbetalas ej. Bindningstid 12 månader och uppsägningstid på abonnemanget 1 månad. Kunden skall skriftligen via brev eller e-post meddela att de avser avsluta abonnemanget. Leverantören skall inom 7 dagar bekräfta uppsägningen.

Driftsäkerhet
Leverantören strävar efter högsta möjliga driftsäkerhet och har idag en historik på 99,9 procent upptid för systemet (per 2017-02-18), men ansvarar inte för eventuella avbrott på grund av faktorer som ligger utanför Leverantörens kontroll. Sådana avbrott innefattar strömavbrott, fel i utrustning, anslutningar och liknande. I alla händelser har Leverantören som mål att återgå till normal drift så snart som möjligt. Vid uppdateringar av systemet äger Leverantören rätt att stänga systemet. Detta har Leverantören för avsikt att göra på tider som skadar Kundens verksamhet minst.

Kunddata
Kunden äger registrerade data som tagits emot via den egna anläggningen. Bokningar och relaterad information finns kvar i systemet minst 12 månader från bokningsdatum men kan därefter komma att raderas. Vid abonnemangets avslutande har Kunden rätt att begära export av data. Kundens data kan raderas efter 45 dagar om abonnemanget upphör och Leverantören har ingen skyldighet att lagra data efter denna periods utgång.

Ändringar
Leverantören har rätt att uppdatera och förbättra applikationen samt ändra funktionalitet.

Prishöjningar
Leverantören garanterar att prishöjningar meddelas tydligt minst 6 månader i förväg, förutom sådana prishöjningar som kan erfordras på grund av prisindexuppräkningar, valutakurser eller andra faktorer utom Leverantörens kontroll. Ny funktionalitet i form av tilläggsmoduler kan prissättas separat av Leverantören.

Rättigheter till systemet
Systemet ägs i sin helhet av Leverantören och är upphovsrättsligt skyddat. Leverantören kan när som helst överlåta sina rättigheter och förpliktelser till tredje part, förutsatt att denne avser att fortsatt upprätthålla tjänsten enligt detta avtal.

Kundens skyldigheter
Kunden bär hela och fulla ansvaret för affären med slutkund samt avtal med slutkund som hanteras via Leverantörens system. Kunden bär det fulla ansvaret för att vid varje tidpunkt kontrollera de uppgifter som registreras eller visas i systemet är korrekta. Kunden förbinder sig att inte agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda systemet samt att inte registrera kränkande eller vilseledande uppgifter.

Leverantörens sekretessåtagande
Leverantören bearbetar endast Kundens data för Kundens räkning och för vidareutveckling av systemet. Leverantören åtar sig att inte lämna ut Kundens data till tredje part. Leverantören har vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att systeminformationen av misstag eller genom illegal handling försvinner, sprids, förstörs eller på annat sätt behandlas på ett sätt som strider mot den svenska personuppgiftslagen.

Leverantörens ansvar
Leverantören ansvarar inte för skada orsakad av tredje part, verksamhetsavbrott, förlorade inkomster, följdskador eller annan indirekt förlust eller skada.

Retur
Tjänsten går ej att returnera och Leverantören erbjuder inga återbetalningar för delvis utnyttjade månader, eller för ej utnyttjade tjänster på ett aktivt konto.

Tvist
Varje tvist som uppstår avseende detta avtal ska tas upp i svensk domstol.